INTRODUCCIÓ

Les presents condicions d’ús del web regulen el termes d’accés i ús de, propietat de Goiko Gourmet SL amb domicili a C\Rafael Calvo, 30, 1-A, 28010, Madrid. Amb NIF B86590841, en endavant, “la Empresa”, que l’usuari del portal haurà d’acceptar per utilitzar tots els seveis i informació que es faciliten des del portal.

L’usuari així com la Empresa, propietària del portal, podran ser denominats conjuntament com les parts. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada en disposició i l’ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment del termes recollits a les presents condicions d’ús.

 

REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’US

Les presents condicions general d’ús del portal regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris a i/o a travé del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant, l’accés i la utilizació de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

 

MODIFICACIONS

L’empresa es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals de l’ús del portal. En tot cas, es recomana que es consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús del portal, ja que poden ser modificades.

 

CONTINGUTS DE L’APLICACIÓ

INFORMACIÓ I SERVEIS

Els usuaris poden accedir a través del portal a diferent tipus d’informació i serveis. El portal es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense previ avís, la presentacio i configuració de la informació i serveis oferits des del portal. L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el portal pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol informació o servei. El portal realitzarà els seus millors esforços per intentar garantitzar la disponibilitat i accesibilitat al web. No obstant, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc. podrà suposar la interrupció de l’accés al portal.

DISPONIBILITAT DE LA INFORMACIÓ I SERVEIS DEL PORTAL

El portal no garantitza la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com conseqüencia de falta de disponibilitat del serveis per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la seva interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així matex, no es responsabilitza de les possibles omisions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accesos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacons o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afecten a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equipos utilitzats pel portal però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a la seva discreció. denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incumpleixin les presents normes.

RESPONSABILITAT DEL PORTAL SOBRE ELS CONTINGUTS

L’aplicació no intervé a la creació d’aquells continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts a i/o a través de l’aplicació, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitut. En qualsevol cas, no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L’usuari reconeix que l’aplicació no és ni serà responsable dels continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts a i/o a través de l’aplicació. L’úsuari accepta que l’aplicació no assumeixi cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudici produït com a conseqiüencia de la utilització d’aquesta informació o seveis a tercers.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en que s’imposi, l’aplicació no garantiza ni assumeix cap responsabilitat respecte a possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de l’aplicació.

En tot cas, l’aplicació exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferentes de la Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveeïdor, col·laborador o altres

 

OBLIGACIONS D’USUARI

L’úsuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incumpliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utililitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, difondre, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors e virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o porgrames disenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de les telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indermnitzar i a mantenir indemne al portal per qualevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que tingui que fer front el portal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que obtingui el portal per la prestació de qualsevol servei o utilització del portal s’integraran en un fitxer informatitzar. Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol·licitats i també s’utilitzaran per mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels serveis i continguts del portal, atenint, en el seu cas, a les preferèncis que l’usuari hagi indicat. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilirzada per l’usuari.

CUMPLIMIENT LOPD

El portal adopta pel tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb l’establert per la legislació vigent.

L’usuari manifesta de forma expressa que qualevol dada personal o de un tercer a 0al que accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi tindrà dret a fer-ho o disposarà de l’autorització expressa d’aquest tercer. El portal informa a l’usuari que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació dirigint-se a la següent adrea: legal@goikogrill.com.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics, o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accesibles a l’aplicació corresponent exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos.

PROHIBICIONS

En qualsevol cas, l’aplicació es reserva tots els drets sobre continguts, informació, dades i serveis que tingui sobre els mateixos. L’aplicació no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús de l’aplicació.

 

ALTRES DISPOSICIONS

LEGISLACIÓ APLICABLE Y NOTIFICACIONS

Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular de l’aplicació haurà de realitzar-se per escrit.

NUL·LITAT E INEFICACIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsitint les presents condicions generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment no inclosa.

BONA FE I DILIGÈNCIA

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercitar els drets que es desprenguin de les presents condicions conforme a les més estrictes exigències de la bona fe i diligència.